Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Apostille / Superlegalizácia

Apostille / Superlegalizácia

Definícia: Overenie pravosti slovenských dokladov o vzdelaní vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pre potreby zahraničných úradov (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl, policajných škôl, vojenských škôl a dokladov vydaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou).
 
Zákonná vybavovacia lehota SUDV:

Potrebné doklady k vydaniu Apostille / Superlegalizácie:

  1. žiadosť o Apostille / Superlegalizáciu, tlačivo žiadosti TU
  2. originály dokladov na overenie, ktoré musia byť:

    - opatrené okrúhlou pečiatkou a podpisom riaditeľa, rektora, prorektora, dekana alebo prodekana
    - zviazané a opečiatkované príslušnou vzdelávacou inštitúciou v prípade, že pozostávajú z viacerých strán a je na nich len jeden podpis
     
  3. správny poplatok 10 EUR za každý dokument
Možnosti úhrady správneho poplatku:
Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v kancelárii SUDV (adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava) počas úradných hodín pre vydanie Apostille / Superlegalizácie

Príslušný právny predpis:

Užitočné linky:
http://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/doklad-vydany-v-sr-na-pouzitie_v-cudzine