» Šport » Financovanie športu » Alokácia finančných prostriedkov

Alokácia finančných prostriedkov

 
Rok 2017

Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport 1 565 000,00 1 758 219,00
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) 35 700 000,00 35 155 904,00
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) 0,00 1 163 974,00
(026 03) Národné športové projekty 6 772 848,00 9 852 251,00
(026 04) Športová infraštruktúra - materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové transfery) 800 000,00 0,00
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery) 32 500 000,00 22 550 000,00
(026 04) Športová infraštruktúra - Futbalové štadióny 2013-2022, UV SR č. 115 z 27.2.2013 (kapitálové transfery) 4 500 000,00 5 300 000,00
(026 04) Športová infraštruktúra - Národný futbalový štadión, UV č. 400 z 10.7.2013 (kapitálové transfery) 10 569 558,00 27 200 000,00
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) 564 585,00 259 042,60
(026 05) Tovary a ďalšie služby 51 398,00 46 000,00
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež 93 023 389,00 103 285 390,60
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
Antidopingová agentúra SR (026 05) 415 831,00 464 922,00
Národné športové centrum (026 05) 1 074 741,00 3 011 799,00
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 94 513 961,00 106 762 111,60
     
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie 50 000,00 365 542,40
     
CELKOM 94 563 961,00 107 127 654,00


Rok 2016
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport na školách a rekreačný šport 600 000,00 976 375,02
(026 02) Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 29 311 398,00 31 837 715,36
(026 03) Športovo talentovaná mládež 8 700 000,00 6 557 200,00
(026 04) Ostatné kapitálové transfery na materiálno technický rozvoj športu 800 000,00 800 000,00
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 - UV SR č. 115 z 27.02.2013 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 04) Národný futbalový štadión - UV SR č. 400 z 10.07.2013 5 200 000,00 0,00
(026 05) Koordinácia projektov a prierezové činnosti 216 035,00 279 109,19
(026 05) Tovary a ďalšie služby 51 398,00 471 588,47
     
Program 021 – Tvorba a implementácia politík (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)
     
Podprogram Schválený Upravený
(0210202) Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu 0,00 28 597,98
     
Program 0D4  SK PRES 2016 (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)
     
Podprogram Schválený Upravený
(0D403) SK PRES 2016 – MŠVVaŠ SR 0,00 20 240,57
     
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež 49 378 831,00 45 470 826,59
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
Antidopingová agentúra SR (026 05) 410 773,00 415 831,00
Národné športové centrum (026 05) 1 082 938,00 2 526 016,00
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 50 872 542,00 48 412 673,59Rok 2015

Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) 600 000,00 654 000,00
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) 22 936 398,00 21 580 956,07
Športovo talentovaná mládež (026 03) 6 700 000,00 7 663 000,00
Ostatné kapitálové transfery na materiálno technický rozvoj športu (026 04) 800 000,00 1 186 000,00
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) 4 500 000,00 4 500 000,00
UV SR č. 400 z 10.7.2013 – Národný futbalový štadión (02604) 9 000 000,00 324 806,40
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) 216 035,00 299 167,58
Tovary a ďalšie služby (026 05) 46 000,00 11 051,17
     
Program 021 – Tvorba a implementácia politík (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)
     
Podprogram Schválený Upravený
Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu (0210202) 0,00 5 243,93
     
Program 0D4  SK PRES 2016 (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)
     
Podprogram Schválený Upravený
SK PRES 2016 – MŠVVaŠ SR (0D403) 0,00 11 378,03
     
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež  44 798 433,00 36 235 603,18
     
Priamo riadené organizácie ministerstva Schválený Upravený
Antidopingová agentúra SR (026 05) 407 670,00 403 593,00
Národné športové centrum (026 05) 1 006 869,00 1 880 046,00
     
SPOLU 46 212 972,00 38 519 242,18

Rok 2014

Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby

Podprogram Schválený Upravený
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) 800 000,00 427 533,90
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) 19 881 433,00 19 550 010,69
Športovo talentovaná mládež (026 03) 6 000 000,00 6 573 200,00
Materiálno technický rozvoj športu (026 04) 800 000,00 348 738,68
Organizovanie SZU 2015 (infraštruktúra) (026 04) 0,00 490 000,00
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) 4 500 000,00 4 500 000,00
UV SR č. 400 z 10.7.2013 – Národný futbalový štadión  (02604) 8 000 000,00 0,00
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) 100 000,00 226 587,45
Tovary a ďalšie služby (021 02) 0,00 6 541,40
Tovary a ďalšie služby (026 05) 46 000,00 17 822,96
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (026) 40 127 433,00 32 140 435,00
Antidopingová agentúra SR (026 05) 393 710,00 405 856,00
Národné športové centrum (026 05) 1 062 652,00 1 426 352,00
SPOLU Tvorba a implementácia politík (021) 0 6 541,40
SPOLU Národný program rozvoja športu v SR (026) 41 583 795,00 32 133 893,00


Rok 2013

Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby

Podprogram Schválený Upravený
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) 1 500 000,00 944 686,89
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) 17 870 806,00 20 192 874,00
Športovo talentovaná mládež (026 03) 8 450 000,00 6 058 200,00
Materiálno technický rozvoj športu (026 04) 1 000 000,00 1 018 240,82
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) 0,00 4 500 000,00
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) 200 000,00 103 326,27
Tovary a ďalšie služby (026 05) 50 000,00 24 500,76
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (026) 29 070 806,00 32 841 828,74
Antidopingová agentúra SR (026 05) 368 870,00 397 759,00
Národné športové centrum (026 05) 963 714,00 1 127 414,00
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport (026 01) 0,00 600 000,00
SPOLU Národný program rozvoja športu v SR (026) 30 403 390,00 34 967 001,74Rok 2012

Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (rozpočet sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež – oblasť športu)
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby 
Podprogram Názov Suma
(eur)
026 01 Šport na školách a rekreačný šport * 1 249 177,31
026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 20 473 975,44
026 03 Športovo talentovaná mládež ** 6 094 337,06
026 04 Materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové výdavky) 874 220,00
026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti 111 497,19
026 SPOLU 28 803 207,00
* z toho 231 717,89 eur poskytnutých cez Krajské školské úrady na zabezpečenie školských športových súťaží
** z toho 45 612,00 eur poskytnutých cez Krajský školský úrad v Prešove na zabezpečenie činnosti COP v Poprade


Rok 2011

Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu (rozpočet sekcie štátnej starostlivosti o šport)
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby

Podprogram Názov Suma
(eur)
02601 Šport na školách a rekreačný šport * 512 804,00
02602 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 16 034 885,00
02603 Športovo-talentovaná mládež ** 7 115 634,00
02604 Materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové výdavky) 1 079 240,00
02605 Koordinácia projektov, prierezové činnosti 339 979,00
026 SPOLU 25 082 542,00

* z toho 123.898 eur poskytnutých cez Krajské školské úrady na zabezpečenie školských športových súťaží
** z toho 92.508 eur poskytnutých cez Krajský školský úrad v Prešove na zabezpečenie činnosti COP v Poprade