» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2004 – 2006 » Metodické pokyny a usmernenia SORO pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 (2004 - 2007) » Aktualizácia pracovného výkazu v rámci „Príručky pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu“

Aktualizácia pracovného výkazu v rámci „Príručky pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu“

     Na základe pripomienok KP/PP k formulárom PV, ktoré sú prílohou (príloha č. 8a - 8c) „Príručky pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci z Európskeho sociálneho fondu" SORO prepracovalo pracovný výkaz. K pôvodným prílohám príručky č. 8a - 8d sa vkladajú prílohy 8e až 8g (8e - formulár pracovného výkazu, 8f - vzor vyplneného pracovného výkazu, 8g - vysvetlivky k vypĺňaniu pracovného výkazu). Text príručky ako aj ostané prílohy príručky sa nemenia.
     Novú verziu pracovného výkazu (príloha č. 8e) je konečný prijímateľ/príjemca pomoci povinný prvýkrát použiť pri vykazovaní práce realizovanej v priebehu mesiaca október 2007! Pri vypĺňaní pracovného výkazu konečný prijímateľ/príjemca pomoci postupuje v súlade s prílohou č. 8g.