» Aktuality » Aktívne vzdelávanie v každom veku

Aktívne vzdelávanie v každom veku

02.12.2014
Aktívne vzdelávanie v každom veku
     Tri jazykové kurzy, výučba informačno-komunikačných technológií, vzdelávanie v oblasti finančnej a právnej gramotnosti tvorili ponuku projektu mesta Liptovský Mikuláš podporeného z operačného programu Vzdelávanie Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ.
     Projekt je určený obyvateľom Liptovského Mikuláša nad 50 rokov a realizuje aktivity neformálneho vzdelávania na zvýšenie miery zručností, podporu osobnostného rozvoja či zdravého životného štýlu. Medzi oblasti, ktoré prispejú k rastu kvality života, patrili okrem uvedených okruhov aj spoznávanie regiónu či okolia, vzdelávanie v oblasti verejnej správy či zlepšenia životného štýlu voľnočasovými aktivitami zameranými na hudbu a pohyb.
     „Záujem o kurzy bol nad naše očakávania, najmä o jazyky a informačné technológie. Spolu sa nám prihlásilo viac ako 800 uchádzačov, prijať sme však mohli len 490,“priblížila začiatky Anna Rašiová, prednostka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
     Projekt Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš bol úspešný v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranej na aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov.
     Výzvu vyhlásila ASFEU ešte v roku 2012 a na základe nej mohli potenciálni žiadatelia predkladať projekty v rozpätí NFP od 75 000 – 200 000 eur. ASFEU podporila 36 projektov zameraných na cieľovú skupinu seniorov vo výške viac ako 4 milóny eur. „Všetky z nich sa tešia vysokej priazni zo strany účastníkov a my sme radi, že vďaka efektívnej spolupráci a finančnej podpore z Európskej únie prispievame k zvýšeniu kvality života seniorov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania,“ dopĺňa Katarína Pavlovičová, riaditeľka sekcie implementácie operačného programu Vzdelávanie  ASFEU.
     Aktivity projektu mesta Liptovský Mikuláš začali v roku 2013 a potrvajú do konca roka 2014. Záverečná konferencia s prezentáciou projektu a zhodnotením jeho výsledkov sa uskutočnila 27. novembra v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
      Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a mesto Liptovský Mikuláš naň získalo NFP vo výške viac ako 102-tisíc eur.

Foto: MÚ Liptovský Mikuláš