» Aktuality » AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE – nový národný projekt MPC

AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE – nový národný projekt MPC

17.06.2013
AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE – nový národný projekt MPC
     Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal nový národný projekt Metodicko pedagogického centra s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove.“ Zameraný je na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí a mládeže. Bude pritom využívať nové informačné a komunikačné technológie.
     Vznik nových médií, sociálne siete a ľahká dostupnosť neprehľadného množstvá informácií zmenili výchovné a vzdelávacie potreby súčasnej mládeže. Tradičné metódy vo výchove už nepostačujú. Aby mohla pedagogická obec na tieto zmeny primerane reagovať, potrebuje vniesť do vzdelávacích a výchovných procesov nové prvky.  Metodicko pedagogické centrum, ktoré zastrešuje kontinuálne vzdelávanie slovenských učiteľov a vychovávateľov, preto spúšťa nový národný projekt.

Investíciu do učiteľov zaplatí Únia
     Projekt je zameraný na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove  v reálnom prostredí  i v spojení s novými informačnými technológiami.
     Zahŕňa  vzdelávanie 7 665 pedagogických a odborných zamestnancov z vybraných typov škôl a školských zariadení,  vytvorenie špeciálnych interaktívnych digitálnych pomôcok pre pedagógov a využívanie moderného komunikačného systému. Prostriedky na dva a pol ročný projekt, v celkovej výške takmer 18 miliónov eur, bude hradiť Európska únia cez Operačný program Vzdelávanie.
     Projekt sa zameriava na zmenu konzervatívneho prístupu k výchove detí, reflektuje súčasné trendy Európskej únie. „Aktivizujúce metódy sú metódy, kedy žiak získava nové vedomosti a skúsenosti prostredníctvom zážitku z vlastného konania alebo postoja. Atraktívnejšie ako vysvetľovanie sú napríklad interaktívny film a diskusia. Zážitok totiž zlučuje v sebe emócie, predstavivosť aj intelekt. Aby dokázali pedagógovia zaujať a nadchnúť mladú generáciu, musia rozumieť ich vnímaniu reality“, uvádza príklad aktivizujúcej metódy Darina Výbohová z Metodicko-pedagogického centra, vedúca Hlavnej odbornej pracovnej  skupiny projektu.

Zážitky a formovanie osobnosti
     Zážitok ako metóda učenia bude mať v projekte prioritné postavenie. „Výchova zážitkom je komplexným procesom, ktorý v sebe zlučuje zážitok, vnímavosť, poznanie, správanie sa, emócie, predstavivosť, fyzické telo a intelekt. Zážitkové aktivity sú predovšetkým pomocou na rozvoj osobnosti žiaka najmä v oblasti socializácie, postojov a sociálnych schopností,“ dodáva Nataša Slavíková, vedúca pracovnej skupiny pre  hlavnú prierezovú tému projektu, ktorou je mediálna výchova.

Bez prepojenia počutého s videným to nepôjde
     Manažérka projektu Petra Kolevská hovorí, že súčasná doba a vnímanie žiakov si vyžaduje aktívne  a najmä interaktívne  využívanie audiovizuálnych obsahov a plnohodnotných audiovizuálnych prvkov v procesoch výchovy i vzdelávania. „Je to celosvetový trend, silne reflekovaný aj v rámci Európskej únie, vychádzajúci z najmodernejších výskumov nadstavenia vnímania a myslenia súčasných detí a mládeže. A projekt Aktivizujúce metódy vo výchove by mal byť slovenským pedagogickým a odborným zamestnancom v oblasti školstva  výrazne nápomocný práve v zvládnutí tejto náročnej výzvy.“

Prizvanie špecialistov 
     Za tvorbu nového vzdelávacieho programu, ako aj za obsahové zadania špeciálnych interaktívnych digitálnych pomôcok pre pedagógov, ktoré sú nosnými prvkami projektu, bude zodpovedná Hlavná odborná pracovná skupina. Tvoria ju odborníci z Metodicko - pedagogického centra, ktorí si ku svojej práci majú možnosť prostredníctvom špecializovaných pracovných skupín prizvať aj odborníkov z externého prostredia: detských psychológov, profesionálov z oblasti audiovízie, špecialistov na jednotlivé výchovné smery, na ktoré je projekt zameraný.  Sú nimi mediálna výchova, dopravná výchova, zdravotná výchova a výchova etická.

Na koho sa projekt zameriava?
     Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú školské kluby a školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, špeciálne školy pre deti s rôznymi postihnutiami, internáty a výchovné zariadenia, materské školy, základné umelecké školy, stredné umelecké školy a konzervatória. „Ide o prvý takýto projekt, ktorý zahŕňa najmä zariadenia, deťmi navštevované takpovediac po poslednom zvonení,“ uviedla Výbohová.

Trvalá udržateľnosť projektu
     Hoci samotný projekt bude, v rámci  aktuálneho programového obdobia, ukončený koncom roka 2015, pozitíva podľa manažérky projektu pretrvajú. „Absolventom vzdelávania ostanú nadobudnuté vedomosti a  skúsenosti s využívaním nových technológií, zostane im v rukách praktická, multifunkčná pomôcka na dlhodobú aplikáciu nadobudnutých zručností v ich pedagogickej a odbornej praxi i schopnosť vzbudzovať záujem o využívanie aktivizujúcich metód vo výchove u svojich ďalších a ďalších kolegov, ktorí budú mať možnosť rozšíriť si svoje vzdelanie v rámci novovytvoreného akreditovaného programu.“

Kontakt pre média: Richard Nemec + 421 902 911 154, richard.nemec@mpc-edu.sk