Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Publicita » Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ