» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Publicita » Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ