» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Publicita » Komunikačný plán (spoločný pre OPV aj OPVaV)
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Komunikačný plán (spoločný pre OPV aj OPVaV)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ