» Regionálne školstvo » Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2012 » Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2012

Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2012

V rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2012 bolo sekcii regionálneho školstva doručených 17 žiadostí.

Z predložených žiadostí bolo vyradených 5 žiadostí, ktoré nesplnili podmienky výzvy.

Z hodnotených žiadostí boli vybrané Komisiou na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda 3 žiadosti na pridelenie dotácie, ktorej výšku schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.