» Regionálne školstvo » Dopravná výchova

Dopravná výchova

Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na základných školách v SR

     V nadväznosti na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie sa problematika zvyšovania bezpečnosti žiakov základných škôl v premávke na pozemných komunikáciách začala riešiť systematicky až v roku 2005, v ktorom vznikla Rada vlády Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky a bol vypracovaný Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010.

     V tejto súvislosti vypracovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Koncepciu rozvoja dopravných ihrísk vrátane možnosti ich aktivácie s  ohľadom na Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010 a Návrh koncepcie vyučovania dopravnej výchovy na základných školách v Slovenskej republike. Realizáciou opatrení navrhnutých v uvedených koncepciách bola zabezpečená vysoká úroveň teoretickej výučby, ale aj kvalitný praktický výcvik žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách.

     Navrhované opatrenia sa prejavili v strednodobom horizonte a výrazným spôsobom znížili dopravnú nehodovosť detí a v dlhodobej perspektíve budú významne vplývať aj na celkové znižovanie dopravnej nehodovosti v Slovenskej republike.

     Dňa 14. 12. 2011 uznesením č. 798 vláda Slovenskej republiky schválila Stratégiu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle uvedenej stratégie plní úlohy v oblasti kontinuálnej dopravnej výchovy na školách. 

  • Skvalitňovanie a rozširovanie dopravnej výchovy v materských školách a v základných školách
  • Vytváranie podmienok na zabezpečovanie špecializovanej dopravnej výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ
  • Organizovanie súťaží žiakov základných škôl so zameraním na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov v oblasti zvyšovania BECEP na pozemných komunikáciách.

Učebné osnovy dopravnej výchovy pre 1. – 9. ročník základných škôl

     Dopravná nehodovosť je považovaná za problém s výraznými ekonomickými a morálnymi následkami na jednotlivcov i celú spoločnosť. Túto skutočnosť si uvedomujú všetky členské štáty EÚ, pričom výsledkom ich spoločného úsilia bol ambiciózny cieľ – znížiť úmrtnosť dôsledkom dopravných nehôd do roku 2010 o 50 %, pričom východiskom bol rok 2002. V súčasnosti je zámerom do roku 2020 dopravnú nehodovosť znížiť a ďalších 50 % v porovnaní s rokom 2010. Základným dokumentom na uskutočnenie uvedeného cieľa je Európska charta bezpečnosti cestnej premávky.

     Osnovy každého ročníka pozostávajú z troch častí. K obsahu predmetu sú uvedené Hodnoty a postoje, ktoré žiak získa pri danom obsahu a treťou časťou osnov sú minimálne požiadavky (štandardy), ktoré má každý žiak získať po prebraní daného tematického celku, aby v cestnej premávke mal istotu, aby bez problémov pochopil učivo ďalších tematických celkov a ročníkov. Obsah učiva v jednotlivých ročníkoch sa cyklicky rozširuje a má viesť k splneniu cieľov osnov.

formát pdf Učebné osnovy dopravnej výchovy pre 1. – 9. ročník základných škôl