» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Koľko trvá vybavenie žiadosti? Musí byť žiadosť písomná, alebo ju môžem poslať e-mailom?
- Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je správny orgán povinný  rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sa vybavuje v lehote dvoch mesiacov od prijatia kompletnej žiadosti podľa zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií. Žiadosť je potrebné poslať poštou alebo odovzdať v podateľni MŠVVaŠ SR. E-mailom žiadosti neprijímame a všetky žiadosti sa vybavujú písomne.


Musia byť diplom aj výpis skúšok preložené, aj keď sme v EÚ?
- Áno, podľa zákona č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyku SR je štátnym jazykom na území Slovenskej republiky slovenský jazyk a v úradnom styku sa používa štátny jazyk, (ak osobitný právny predpis neupravuje inak.) Český jazyk je možné používať v úradnom styku bez prekladu do slovenského jazyka.


Doklady do slovenského jazyka musia byť preložené súdnym prekladateľom alebo si to môžem preložiť sám? Kde nájdem súdneho prekladateľa?
- Predkladané doklady, sú podkladom pre rozhodnutie, z uvedeného dôvodu musia byť preložené súdnym prekladateľom. Ich zoznam je dostupný na http://jaspi.justice.gov.sk.


Ak si chcem dať zapísať akademický titul do OP, čo mám urobiť? 
-
Ak ste študovali ste na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí, získali ste akademický titul a chcete si ho dať zapísať do občianskeho preukazu, na polícii Vám ho zapíšu len na základe rozhodnutia o uznaní Vášho dokladu o vzdelaní.
     Rozhodnutie sa vydáva:
o na akademické účely, to znamená na účely pokračovania v ďalšom štúdiu na vysokej škole v SR,
o na výkon regulovaného povolania. Regulované povolania sú také, pri ktorých je právnym predpisom stanovená kvalifikácia potrebná na výkon povolania (napr. živnosti uvedené v živnostenskom zákone, učitelia, zdravotnícke povolania, štátna služba,...).
     Rozhodnutie na akademické účely vydáva príslušná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. So žiadosťou o vydanie rozhodnutia a príslušnými dokladmi sa musíte obrátiť na konkrétnu vysokú školu, ktorá Vás bude informovať o ďalšom postupe a správnom poplatku za vydanie rozhodnutia.
     Ak chcete v Slovenskej republike vykonávať niektoré z regulovaných povolaní, rozhodnutie o uznaní Vášho zahraničného dokladu o vzdelaní Vám vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Tlačivo žiadosti a podrobnejšie informácie o postupe pri podaní žiadosti nájdete v bode Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia.
     V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní budete mať uvedený akademický titul v takej podobe a v takom jazyku, ako je uvedený na Vašom zahraničnom doklade o vzdelaní a v takej podobe ho môžete oficiálne používať. Ak máte akademický titul udelený v zahraničí, nie je možné používať v Slovenskej republike slovenský akademický titul udeľovaný podľa zákona o vysokých školách. Ak na Vašom zahraničnom doklade o vzdelaní nie je uvedený žiadny titul, nebude uvedený ani v rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní. Z toho dôvodu nie je možné Vám zapísať do občianskeho preukazu akademický titul.
     Tento postup sa týka aj používania a zápisu akademických titulov získaných na vzdelávacích inštitúciách v Českej republike. V prípade žiadostí o uznanie dokladov o vzdelaní získaných v Českej republike nie je potrebné predložiť ich preklad do slovenského jazyka.


Poisťovne, zamestnávateľ v SR odo mňa žiadajú ekvivalenciu školy v zahraničí. Ako mám postupovať? Týka to sa to aj škôl v Českej republike?
- Je potrebné obrátiť sa na MŠVVŠ SR so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o statuse školy a školského zariadenia, ktoré navštevujete v zahraničí. Ide o potvrdenie štatútu študenta pre orgány, u ktorých si chcete dokázať štatút študenta. Rozhodnutie sa vydáva  najmä pre účely zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a zamestnávateľov, ako jeden z dokladov pre vyplácanie zdravotného, sociálneho poistenia, rodinných prídavkov, sirotského dôchodku alebo uplatnenia daňového bonusu.
     MŠVVŠ SR vydáva zoznam uznaných vysokých škôl v ČR, preto nie je nutné sa obracať so žiadosťou o potvrdenie štatútu študenta. V prípade stredných českých škôl je však tento postup potrebný.


Absolvoval/a som časť štúdia v zahraničí, ako  mám postupovať po návrate?
- S uznaním časti štúdia je potrebné obrátiť sa na riaditeľa kmeňovej školy, ktorý porovná učebný plán a určí predmety, z ktorých je potrebné vykonať komisionálne skúšky. MŠVVaŠ SR vydáva pre riaditeľa školy stanovisko, ktoré má charakter odporúčania a prevádza hodnotenie štúdia do slovenskej klasifikačnej stupnice.


Uzná sa mi maturita získaná v zahraničí v SR?
- Uznanie maturity je v kompetencii príslušného krajského školského úradu. Ten predpisuje v tomto prípade aj predmety, z ktorých sa vykonajú doplňujúce skúšky. MŠVVaŠ SR vydáva pre KŠÚ stanovisko, ktoré má charakter odporúčania a prevádza hodnotenie štúdia do slovenskej klasifikačnej stupnice. Ak študent neabsolvoval všetky ročníky kmeňovej SŠ vrátane ročníkov absolvovaných v zahraničí a nesplnil celý učebný plán kmeňovej SŠ, MŠVVaŠ SR neodporúča uznať záverečný doklad o vzdelaní zo zahraničnej SŠ ako rovnocenný Vysvedčeniu o maturitnej skúške zo strednej školy v SR.


Uzná sa mi rok štúdia v zahraničí na SŠ, VŠ?
- Ak je štúdium absolvované na akreditovanej strednej alebo vysokej škole, je možné uznať príslušný ročník po porovnaní učebných plánov SŠ a študijných programov VŠ. Predmety, z ktorých sa vykonajú doplňujúce skúšky predpisuje riaditeľ kmeňovej SŠ a príslušná VŠ.


Skončil/a som strednú/vysokú školu v zahraničí, a mám v pláne vykonávať regulované povolanie  v SR, ako mám postupovať? Týka sa tento postup aj škôl v ČR?
- Musíte sa obrátiť na MŠVVaŠ SR pre uznanie Vašej odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania. Formulár žiadosti, spolu s predpísanými dokladmi o vzdelaní môžete nájsť na internetovej stránke ministerstva: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=869.
     Bilaterálna dohoda s ČR platí na uznávanie úrovne dosiahnutého vzdelania (tzv. akademické uznávanie). Postupu uznania v SR podlieha každý doklad o vzdelaní a odbornej kvalifikácii. Rozdiel spočíva v tom, že doklad o vzdelaní zo štátu, s ktorým má SR uzavretú bilaterálnu dohodu sa uzná v SR automaticky, bez vykonania rozdielových skúšok a  dopracovania diplomovej práce. Pokiaľ ide o uznanie dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania bilaterálne dohody sa neuplatňujú, postupuje sa podľa platných právnych predpisov SR (t.j. zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácii v znení neskorších predpisov).


Aké správne poplatky musím zaplatiť, 99,50,- alebo 33,- EUR?
- Správny poplatok 33,- EUR sa platí v prípade, ak Váš doklad o vzdelaní bol už raz uznaný v členskom štáte EÚ na výkon toho istého povolania, na ktoré žiadate v súčasnosti v SR, a túto skutočnosť dokážete zdokladovať aj rozhodnutím príslušného orgánu z členského štátu (Napr. občan SR získal kvalifikáciu lekára v ČR, migroval do Nemecka, kde mu vzdelanie uznali, vykonával tam povolanie lekára a následne sa vrátil na Slovensko, kde žiada o uznanie svojej kvalifikácie lekára. K svojej žiadosti o uznanie musí predložiť aj rozhodnutie o uznaní na výkon regulovaného povolania lekára z Nemecka.).


Získal/a som jazykový certifikát v SR alebo zahraničí. Ako mám postupovať ak ho chcem využívať v pracovnom živote?
- Jazykový certifikát môžete využívať v rôznych povolaniach, a preto uznanie jazykového certifikátu závisí od účelu využívania.
     Ak chcete pôsobiť, ako pedagogický zamestnanec - učiteľ cudzieho jazyka musíte spĺňať kvalifikačnú podmienku Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Ak chcete svoj jazykový certifikát využívať na účely výkonu povolania učiteľa, ako náhradu štátnej jazykovej skúšky, k žiadosti o uznanie na výkon regulovaného povolania musíte predložiť aj stanovisko Štátnej jazykovej školy o uznaní rovnocennosti jazykového certifikátu so štátnou jazykovou skúškou.
     Ak chcete získať živnostenské oprávnenie na výkon činnosti napr. „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke práce" kvalifikačné predpoklady musíte spĺňať podľa zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.