» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Vysoké školy

Vysoké školy

Študujem na českej vysokej škole. Nakoľko Česká republika, respektíve vysoká škola, neposkytuje sociálne štipendiá slovenským študentom, je možné o ne požiadať u nás?
- Študentom českých vysokých škôl nie je možné priznať sociálne štipendium podľa slovenského zákona o vysokých školách. Možnosťou je uchádzať sa o študentskú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania www.fnpv.sk. Táto možnosť platí aj pre študujúcich v iných štátoch. V prípade krátkodobých výmenných pobytov (podpora na časť štúdia) je možné získať štipendium z rôznych programov. Bližšie informácie nájdete najmä na  www.saia.skwww.saaic.sk.


Zaplatil som školné na externom štúdiu a v prvom ročníku v októbri som zanechal toto štúdium. Prakticky som sa len zapísal, ale výučby som sa nezúčastnil (nebol som ani na jednej prednáške). Vysoká škola mi teraz nechce vrátiť školné. Kam sa mám obrátiť?
- Na účely školného nie je rozhodujúce, či bol študent zapísaný na štúdium počas celého akademického roku, alebo len v jeho časti. V prípade externého štúdia vzniká povinnosť uhradiť  školné dňom zápisu na štúdium. Dňom zápisu na štúdium sa stáva študentom a týmto dňom mu vznikajú povinnosti podľa § 71 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň zákon o vysokých školách neupravuje úhradu školného za časti akademického roka (napr. za mesiac, za semester) ale študent uhrádza ročné školné. Zákon o vysokých školách neupravuje vrátenie uhradeného školného, napriek tomu sa môžu vyskytnúť prípady jeho vrátenia, a to ak študent školné uhradil, pričom sa neskôr zistí, že povinnosť uhradiť školné mu nevznikla, pripadne ak rektor dodatočne rozhodol o znížení alebo odpustení školného podľa § 92 ods. 16 zákona.


Študujem v dennej forme a nespravila som jednu štátnicu. Opravný termín mám v polke septembra. Vysoká škola po mne chce, aby som zaplatila školné na celý rok. To môže? Veď do školy vôbec nebudem chodiť a pôjdem len na štátnicu.
- Na účely školného nie je rozhodujúce, či bol študent zapísaný na štúdium počas celého akademického roku alebo len v jeho časti. Doba štúdia sa zaokrúhľuje na celé akademické roky. Znamená to, že v celkovej dobe štúdia sa aj akademicky rok, v ktorom budete na štúdium zapísaná len jeden deň, zohľadňuje ako cely rok. Zároveň zákon o vysokých školách upravuje úhradu ročného školného. Ak teda ide o študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia napr. tri roky a z dôvodu opakovania jednej (časti) štátnej skúšky budete zapísaná aj vo štvrtom roku štúdia (čo len jeden deň), vznikne Vám povinnosť uhradiť „plné" ročné školné.


Ako je možné, že mám v jeden deň prijímacie skúšky na viacerých fakultách? Čo sa s tým dá robiť?
- Termín prijímacej skúšky určujú fakulty samostatne a nie je koordinovaný ministerstvom, preto takáto situácia môže nastať. Vysoké školy sú povinné vopred (pred termínom na podanie prihlášky) určiť termíny konania prijímacej skúšky. Obvykle sa zverejňuje ako týždeň, v ktorom sa koná prijímacia skúška. Niektoré fakulty umožňujú zúčastniť sa prijímacieho konania v náhradnom termíne. V prípade kolízie termínov kontaktujte fakultu a informujte sa o možnosti absolvovať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. Na náhradný termín však nie je zákonný nárok.


Ako mám postupovať, keď som nespokojný s tým, že ma neprijali na štúdium na VŠ /vylúčili zo štúdia na VŠ?
- Neprijatie, resp. vylúčenie študenta z vysokoškolského štúdia nerieši MŠVVaŠ SR, keďže táto kompetencia patrí do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy podľa § 6 a 23 Zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách. Povinnosť riešiť tieto prípady je v kompetencii rektora vysokej školy, podľa ustanovenia § 10 tohto zákona. Ministerstvo preto takéto podnety odstupuje na priame vybavenie príslušným štatutárom vysokých škôl - rektorom.


V súvislosti s realizáciou habilitačného konania uchádzačky o udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent" zahraničného uchádzača, je akceptovateľné, že podkladové materiály, ktoré uchádzač predložil, sú v anglickom jazyku alebo je nutné ich preloženie do slovenského jazyka?
- Vyhláška neupravuje možnosť predkladania „dokladov" k habilitačnému ani k inauguračnému konaniu inak, ako v štátnom jazyku. Dáva možnosť iba v § 1 ods. 4 vyhlášky po súhlase predsedu vedeckej rady predložiť habilitačnú prácu v cudzom jazyku. Dokumentácia v školstve podľa § 4 ods. 3 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov sa vedie v štátnom jazyku.


Kedy a akým spôsobom je možné podať žiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA a KEGA? 
- Žiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA a KEGA sa môže podávať raz ročne v čase vymedzenom výzvou, ktorú vypisuje MŠVVaŠ SR. Všetky potrebné a aktuálne informácie sú vždy zverejnené na internetovej stránke MŠVVaŠ SR v časti Vysoké školstvo v položke Vysokoškolská veda a technika. Žiadosť na nový projekt VEGA sa podáva elektronicky prostredníctvom on-line systému e-VEGA a žiadosť na projekt KEGA prostredníctvom elektronického systému Portálu vysokých škôl. Iné ako elektronické spracovanie jednotlivých formulárov nie je možné.


Ako postupovať pri zabudnutom hesle/zablokovanom konte v systéme VEGA a KEGA?
- V systéme VEGA je možné odblokovať konto zadaním odpovede na kontrolnú otázku, ktorú riešiteľ projektu definoval pri vytváraní svojho používateľského účtu. V systéme KEGA možnosť zadania odpovede na kontrolnú otázku nie je.
     Pokiaľ má riešiteľ projektu zablokované konto, musí sa spojiť s administrátorom systému VEGA/KEGA, ktorý systém odblokuje a na e-mailovú adresu riešiteľa projektu príde vygenerované nové heslo.


Akým spôsobom sa podáva odvolanie voči rozhodnutiu komisie VEGA/KEGA?
- Rozhodnutia orgánov VEGA/KEGA sú konečné a v zmysle základných dokumentov nie je možné sa voči nim odvolať.