» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Budúci týždeň sa uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy

Budúci týždeň sa uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy

04.05.2007

     V pondelok 7. mája a vo štvrtok 10. mája čakajú deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy. Tie ponúkajú viac ako 88 tisíc miest, pričom základnú školu by v tomto školskom roku malo ukončiť približne 60 tisíc žiakov.
    
Najviac žiakov plánujú prijať školy v Prešovskom kraji (16 500), najmenej v Trenčianskom kraji (8 500). Podľa údajov zo školských výpočtových stredísk už dnes je prijatých takmer 3 200 žiakov.
     Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Riaditelia škôl pri prijímacom konaní prihliadajú aj na výsledky uchádzačov z celoslovenského merania vedomostí deviatakov Monitor 9.
     Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom augustovom týždni. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Do konca mája musí riaditeľ školy rozhodnúť o uskutočnení druhého kola prijímacích skúšok. Jeho termín je stanovený na 12. júna 2007.
     Prijímacie skúšky na 8 ročné gymnáziá sa uskutočnia v utorok 5. júna 2007. Školy plánujú prijať približne 6 500 žiakov.

Bratislava 4. mája 2007