Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 28.05.2010 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2010-2
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

28.05.2010 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2010-2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "KomPrax - Kompetencie pre prax".

Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2010-2

Oprávnený žiadateľ: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Dátum uzávierky písomného vyzvania je 30. júla 2010

Riadiaci orgán resp. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ