» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 26.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-4 "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

26.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-4 "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2012-4


Oprávnený žiadateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a pato-psychológie


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 26. november 2012

Riadiaci orgán resp. Výskumný ústav detskej psychológie a pato-psychológie do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ