» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Národné projekty » 25.04.2019 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-04 pre národný projekt s názvom „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“

25.04.2019 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-04 pre národný projekt s názvom „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-04

Oprávnený žiadateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 28.06.2019