Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 23.03.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-1
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

23.03.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-1

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy ".

Kód priameho zadania: OPV/K/RKZ/NP/2009-1
Oprávnený žiadateľ: Štátna školská inšpekcia

Dátum uzávierky priameho zadania je 22. mája 2009.

Riadiaci orgán resp. Štátna školská inšpekcia do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ