» Aktuality » Národné oslavy vzniku Česko-Slovenska v školských knižniciach

Národné oslavy vzniku Česko-Slovenska v školských knižniciach

22.10.2018
Národné oslavy vzniku Česko-Slovenska v školských knižniciach
     Dnešný vyučovací deň si vyše dvesto školských knižníc spestrí slávnostným podujatím, ktoré bude zamerané na oslavu stého výročia vzniku Česko-Slovenska.
     Školské knižnice budú realizovať množstvo rôznorodých podujatí, ktorých cieľom bude zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Na druhej strane sa budú usilovať zapojiť žiakov, učiteľov, rodičov, zriaďovateľov škôl a ostatných predstaviteľov miestnych komunít do samotných osláv stého výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Rovnako ich snahou bude vytvorenie príležitosti pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent.
     „Jadro podujatí budú tvoriť najmä prezentácie, besedy, prednášky, školské konferencie a tvorivé semináre, venujúce sa oslave stého výročia vzniku Československej republiky,“ povedala odborná garantka pripravovaných osláv Rozália Cenigová.
     Na propagáciu svojich podujatí školské knižnice už od začiatku októbra využívali nástenky v aulách škôl, školské časopisy, plagáty a webové sídla škôl. Takisto niektoré posielali pozvánky najmä rodičom žiakov, zriaďovateľom škôl či predstaviteľom miestnej samosprávy.
     Národné oslavy školských knižníc sú súčasťou 14. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý zorganizovala Slovenská pedagogická knižnicak Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Uvedený projekt je aj súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.