» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018 » Výzva na rozvojové projekty - všeobecná » Otázky doručené k výzve

Otázky doručené k výzve

Je možné kombinovať aktivity v rámci tematických oblastí v jednom projekte?

V žiadosti sa uvádza, v ktorej tematickej oblasti sa projekt podáva, je možné vybrať len jednu oblasť. Projekty podané v jednotlivých oblastiach sa vyhodnocujú samostatne. Tematická oblasť 1) je všeobecná, a preto môže zahŕňa rôzne aktivity, ktoré prispejú k naplneniu dlhodobého zámeru vysokej školy. V rámci tematickej oblasti 2) a 4) nesúvisiace aktivity so zameraním témy budú vyradené z financovania.

Koľko žiadostí môže podať vysoká škola v rámci výzvy?

Vysoká škola môže podať najviac jednu žiadosť, ktorá je zaradená do niektorej z tematických oblastí 1), 2) alebo 4) a okrem nej ešte jednu žiadosť v rámci tematickej oblasti 3). Teda celkovo sú prípustné dve žiadosti z jednej vysokej školy.
 

Budú kapitálové výdavky v rámci tematickej oblasti 1) a 2) považované za neoprávnené?

Nie, v prípade, že vysoká škola v rámci rozpočtu projetku uvedie kapitálové výdavky, budú takéto výdavky uznané za splnenia ostatných podmienok (ciele a aktivity projetov). V rámci týchto tematických oblastí však ministerstvo poskytne len dotáciu vo forme bežných výdavkov, teda je dôležité mať potrebné zdroje k dispozícií vo fonde reprodukcie.

Môže byť dotácia v tematickej oblasti 1) použitá na rekonštrukciu posluchárne?

Výzva to umožňuje. Odporúčame však zvážiť takýto typ aktivity z hľadiska vyhodnocovania podaných projektov.

Môžu byť súčasťou jedného projektu rozličné/nesúvisiace aktivity?

Výzva to umožňuje. Je potrebné zvážiť vplyv heterogénnych aktivít, cieľov a zámerov z hľadiska hodnotiacich kritérií.

Je počet aktivít obmedzený?

Nie nie je.

Aké výdavky máme uviesť do rozpočtu projektu, ak plánujeme kapitálové výdavky a dostaneme len bežný transfer?

V rozpočte projektu sa uvádza taká ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá zodpovedá plánovaným výdavkom v rámci aktivít projektu. Teda ak aj vysoká škola dostane dotáciu na rozvoj len vo forme bežných transferom, ale vie, že bude mať v rámci aktivít projektu kapitálové výdavky, v rozpočte sa uvedú kapitálové výdavky.