» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » 21.11.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 » 20.2.2017 - OZNAM k USMERNENIU č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

20.2.2017 - OZNAM k USMERNENIU č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Vážení žiadatelia,

v dôsledku administratívneho pochybenia zo strany MŠVVaŠ SR došlo dňa 17. februára 2017 k zverejneniu nesprávnej verzie dokumentov Usmernenie č. 3 a textu výzvy (pochybenie sa týka dátumu uzávierky prvého hodnotiaceho kola).
Dokumenty zverejnené dňa 17. februára 2017 boli nahradené opravenými verziami dokumentov dňa 20. februára 2017.

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 20.2.2017 - sa mení na 20.3.2017

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.4.2017 - sa mení na 9.5.2017

Ďakujeme za pochopenie.

Opravené verzie dokumentov k dispozícii TU.