» Aktuality » 2. kolo priebežnej výzvy na podporu vzdelávania pre marginalizované rómske komunity

2. kolo priebežnej výzvy na podporu vzdelávania pre marginalizované rómske komunity

22.11.2011

     Dňa 21. novembra 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) druhé kolo priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v rámci operačného programu Vzdelávanie. Výška finančnej pomoci z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu predstavuje sumu 17 miliónov eur.
    
Aktualizovaná priebežná výzva s názvom Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania sa týka opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Nadväzuje na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dňa 16. septembra 2009. Zámerom pilotnej výzvy je zvýšiť zamestnanosť a vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK a zlepšiť ich životné podmienky, čo má byť naplnené aj prostredníctvom jednotlivých parciálnych cieľov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
     K oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy patria základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov, vrátane cirkevných a súkromných, základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, vrátane súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, krajských školských úradov a iných ústredných orgánov štátnej správy, vrátane cirkevných a súkromných stredných škôl. Do zoznamu oprávnených žiadateľov patria aj miestna samospráva a mimovládne organizácie v zmysle podmienok stanovených v úplnom znení tejto výzvy. Dôležitou podmienkou výzvy je, aby žiadateľovi už bola schválená Žiadosť o poskytnutie podpory LSKxP alebo už vystupoval ako partner v rámci uvedenej pilotnej výzvy. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku je 100 000 eur, pričom maximálna predstavuje až 500 000 eur na jeden projekt.
     Podrobnosti k aktuálnej výzve sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách ASFEU, ktorých kontakty sú uvedené vo výzve. Druhé kolo priebežnej výzvy má uzávierku 20. januára 2012.

Bratislava 22. november 2011