» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na lyžiarsky kurz (LK) » Aktuálne informácie » Rozpis príspevku na LK na rok 2018

Rozpis príspevku na LK na rok 2018

Na webovom sídle ministerstva zverejňujeme  rozpis finančných prostriedkov príspevkov na lyžiarske kurzy na rok 2018 podľa zriaďovateľov a jednotlivých škôl.

Príspevok sa poskytuje základným školám II. stupňa a stredným školám na základe § 4ab zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Suma príspevku sa určila ako súčet počtu žiakov z Eduzberu 2017, ktorí sa zúčastnia LK v roku 2018 a sumy príspevku stanovenej na tento rok, ktorá je 150 €/žiaka.