» Štrukturálne fondy EÚ

Štrukturálne fondy EÚ

                                                                                                     
      V programovom období 2007-2013 plní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie sú Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR. Operačný program Vzdelávanie je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

     V programovom období 2007-2013 plní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj je Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Operačný program Výskum a vývoj je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

     V programovom období 2004-2006 plnilo Ministerstvo školstva SR úlohy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SOP ĽZ") a Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 3 (ďalej len JPD BA Cieľ 3) a úlohu platobnej jednotky. Riadiacim orgánom pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 v programovom období 2004-2006 je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 sú spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.