» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » 06. 10. 2017 - STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2

06. 10. 2017 - STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2

Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.4.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2 za EÚ zdroj je nasledovný:

2. kolo_celkov
Stav finančnej alokácie sumárne za obidve hodnotiace kolá:

1.2.kolo_celkova alokacia