Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – Náhradný termín infoseminára

Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – Náhradný termín infoseminára

08.09.2017
Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – Náhradný termín infoseminára
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s  termínom uzávierky
3. hodnotiaceho kola k výzve s názvom V základnej škole úspešnejší (27.9.2017) organizuje informačný seminár k predmetnej výzve v náhradnom termíne(náhradný termín je za zrušený seminár, ktorý sa mal konať v Prešove 8.9.2017).

Termín a miesto konania informačného seminára:
13.9.2017 v Prešove – prihlasovanie na seminár TU.
 
Žiadatelia (t. j. základné školy resp. ich zriaďovatelia v prípade, že škola nemá právnu subjektivitu) majú ešte stále možnosť žiadať o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre:
 
-pedagogických asistentov
-inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/ špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg,
-asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

V rámci informačného seminára účastníci získajú informácie o oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov, merateľných ukazovateľoch, príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane možnosti diskutovania konkrétnych otázok spojených s prípravou a predložením projektu.
Informačný seminár je určený pre potenciálnych žiadateľov, ktorí ešte nepredkladali žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.