» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – NÁHRADNÝ TERMÍN INFOSEMINÁRA

Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – NÁHRADNÝ TERMÍN INFOSEMINÁRA


MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s  termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve s názvom V základnej škole úspešnejší (27.9.2017) organizuje informačný seminár v náhradnom termíne.

Termín a miesto konania informačného seminára:

13.9.2017 v Prešove – prihlasovanie na seminár TU (program seminára)


Žiadatelia (t. j. základné školy resp. ich zriaďovatelia v prípade, že škola nemá právnu subjektivitu) majú ešte stále možnosť žiadať o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre:
·         pedagogických asistentov,
·         inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/ špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg,
·         asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

V rámci informačného seminára účastníci získajú informácie o oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov, merateľných ukazovateľoch, príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane možnosti diskutovania konkrétnych otázok spojených s prípravou a predložením projektu.

Informačný seminár je určený pre potenciálnych žiadateľov, ktorí ešte nepredkladali žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.