» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » 16.05.2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1

16.05.2017 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1

Stav finančnej alokácie výzvy s kódom OPLZ-PO1 /2016/DOP/1.1.1-01 po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1 za EÚ zdroj (v tabuľách rozdelený zvlášť na menej rozvinutý a viac rozvinutý región) je nasledovný:

celková alokácia


VRR

MRR