» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 18.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-3 "PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou"
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

18.09.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-3 "PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2012-3


Oprávnený žiadateľ: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 19. november 2012


Riadiaci orgán resp. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ