» Aktuality » Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

20.03.2017
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií
Agentúra na podporu výskumu a vývojana základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike na roky 2018 – 2019. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 15. marca 2017 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 15. 5. 2017.

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV.
Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).