» Šport » Informačný systém športu » Register právnických osôb v športe

Register právnických osôb v športe

Kto je povinný byť zapísaný v registri právnických osôb v športe?

    Podľa § 81 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. sa do registra právnických osôb v športe sa zapisujú športové organizácie, prijímatelia verejných prostriedkov v oblasti športu a poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť (napr. športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia trénerských, masérskych a obdobných služieb v športe, orgnaizátori športových podujatí, ministerstvá, a pod.).

Kto vykonáva zápis údajov do registra právnických osôb v športe?

    Zápis údajov do registra právnických osôb v športe vykoná príslušná športová organizácia. Až do sprístupnenia funkcionality informačného systému, ktorý bude umožňovať športovým organizáciám ich priamy zápis a im príslušných osôb do systému sa za zverejnenie údajov považuje ich zverejnenie na webovom sídle príslušnej organizácie. Výnimkou sú športové organizácie (hlavne národné športové zväzy), ktoré už majú prístupové práva na zápis do registra právnických osôb v športe. Zápis údajov športová organizácia vykoná do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii. Podľa § 79 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. sa povinné údaje do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s údajmi v informačnom systéme športu.

    Získanie prístupových práv do informačného systému športu pre účely naplnenia zákona č. 440/2015 Z. z.  (o športe) zatiaľ nie je technicky možné. Až do sprístupnenia tejto funkcionality sa zápis športovej organizácie do registra právnických osôb v športe vykonáva nasledovným postupom:

Postup pre zápis údajov o športovej organizácii do registra právnických osôb v športe