» Šport » Informačný systém športu » Register právnických osôb v športe

Register právnických osôb v športe

Kto je povinný byť zapísaný v registri PRÁVNICKÝCH osôb v športe?
a) športové organizácie (športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia trénerských a masérskych služieb v športe, orgnaizátori športových podujatí, a pod.),
b) prijímatelia verejných prostriedkov v oblasti športu (to sú okrem a) aj mestá, obce, VÚC, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a pod.),
c) poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť (ministerstvá, Úrad vlády SR a pod.).

Kto vykonáva zápis údajov do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe?
Príslušná športová organizácia (sama zapisuje údaje o sebe a o príslušných fyzických osobách).

Ako sa vykonáva zápis údajov do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe?
a) národný športový zväz prostredníctvom autorizovaného prístupu do IS športu, ktorý získal z ministerstva (VIDEONÁVOD),
b) akákoľvek iná športová organizácia postupuje až do sprístupnenia systému podľa § 99 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe..., to znamená, že všetky údaje, ktoré musí zverejniť v IS športu, zverejňuje na svojom webovom sídle (sú to najmä údaje podľa § 80 až 82 zákona o športe).
 
VIDEONÁVOD PRE PODANIE ŽIADOSTI
O AUTORIZOVANÝ PRÍSTUP DO IS ŠPORTU
!!! len pre národné športové zväzy !!!

Informácie o zápise do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe: Agáta Galková, galkova@sportcenter.sk