» Šport » Informačný systém športu » Register fyzických osôb v športe

Register fyzických osôb v športe

Kto je povinný byť zapísaný v registri?

    Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako profesionálny športovec, amatérsky športovec, športový odborník podľa § 6 ods. 1, držiteľ športového poukazu. Do registra fyzických osôb v športe sa teda zapisujú všetci športovci, tréneri, inštruktori, cvičitelia, rozhodcovia, zapisovatelia, časomerači, delegáti, športoví masér a pod.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Samotný zápis do registra fyzických osôb v športe NEOPRÁVŇUJE športového odborníka vykonávať svoju činnosť ako podnikanie. Ak chce športový odborník podnikať, musí požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zápis oprávnenia na podnikanie.


Kto vykonáva zápis údajov do registra fyzických osôb v športe?

    Ak fyzická osoba MÁ príslušnosť k športovej organizácii (napr. je členom klubu, či zväzu, alebo ak v klube či zväze pôsobí pracovne alebo ako dobrovoľník), zápis do registra vykoná príslušná športová organizácia. Až do sprístupnenia funkcionality informačného systému, ktorý bude umožňovať športovým organizáciám priamy zápis príslušných osôb do systému sa za zverejnenie údajov považuje ich zverejnenie na webovom sídle príslušnej organizácie. Výnimkou sú osoby s príslušnosťou k národným športovým zväzom (a niektorým ďalším organizáciám), ktorých údaje sú zapisované priamo do registra ich materskými organizáciami. Zápis údajov o právnickej osobe je povinná vykonať príslušná športová organizácia, a to do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii. Výnimkou sú športové organizácie s príslušnosťou k národným športovým zväzom (a niektorým ďalším organizáciám), ktorých údaje sú zapisované priamo do registra ich materskými organizáciami. Podľa § 79 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. sa povinné údaje do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s údajmi v informačnom systéme športu.
 
    Ak fyzická osoba alebo právnická osoba NEMÁ príslušnosť k športovej organizácii (vykonáva činnosť vo vlastnom mene), zápis do registra vykoná ministerstvo na základe žiadosti príslušnej fyzickej osoby podľa nasledovného postupu:

Postup pre zápis údajov o športovom odborníkovi  do registra fyzických osôb v športe bez príslušnosti k športovej organizácii