» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017 » Výzva na rozvojové projekty - všeobecná » Otázky doručené k výzve

Otázky doručené k výzve

Sú niekde podrobnejšie špecifikované oprávnené výdavky v rámci výzvy?

S ohľadom na to, že nejde o tematicky zameranú výzvu, nie sú detailnejšie obmedzenia na typ výdavkov. Z hľadiska ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie čiastočné obmedzenie vychádza z formulára žiadosti, napr. nie je možné rozpočtovať transfery. Rovnako zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vyplýva, že dotáciu nie je možné použiť na splácanie dlhov a pod.

Ako uviesť osobné náklady na projekt, ak ich nechceme hradiť z dotácie na rozvoj?

V prípade, že osobné náklady na projekt predstavujú napr. 5000 eur, ktoré budete hradiť z iných zdrojov ako je žiadaná dotácia na rozvoj, v položke formulára Osobné náklady hradené z iných zdrojov uveďte 5000 eur. V takomto prípade na osobné náklady nebude dotácia poskytnutá.

Vo výzve sa pri financovani o.i. uvadza: "Vysoká škola môže navýšiť jednotlivé položky v rozpočte o 10 % z kalkulovaných výdavkov v podanej žiadosti financovaných z dotácie, ak si to vyžaduje realizácia projektu, znížením výdavkov na ostatné položky. Prípadnú potrebu vyššieho navýšenia niektorej položky je možné vykonať len z iných zdrojov ako je dotácia na projekt. " Znamená to, že v prípade realizácie projektu je možné pri zmenách cien, resp. pri iných okolnostiach navýšiť jednotlivé položky, ktore predkladáme v žiadosti o max. 10%? S tým, že celková výška dotácie sa nezmení?

Áno. Ak na niečo rozpočtujete 1000 eur, tak ak inde znížite položky, tak môžete nakoniec minúť 1100 eur. Ak by ste chceli minúť viac, len z mimo dotácie.

Plánujeme v rámci personálneho zabezpečenia 3 pozície:   projektový manažér, manažér pre VO a stavebný dozor, aby bolo dokladované kritérium „dostatočné personálne zabezpečenie projektu“. Pozície budú obsadené internými pracovníkmi platených zo mzdových dotačných prostriedkov vysokej školy. Chceme sa opýtať na alternatívu:
-     je možné zaradiť do projektu horeuvedené pozície s tým, že uvedieme plánov.hodiny,  osobné náklady, ale tieto osobné náklady nebudeme uvádzať v rozpočte projektu v stlpci „požadovaná dotácia“, ale uvedieme ich iba v stlpci „Vlastné zdroje“ t.j. požadovaná dotácia za projekt za osobné náklady potom bude  = 0?


V prípade osobných nákladov sa nerozpočtujú osobitne náklady z dotácie na projekt a z dotácie z ostatných zdrojov, len celkové osobné náklady a určuje sa časť, ktorá z nich bude hraden á z iných zdrojov ako z dotácie na projekt. To znamená, že ak máte osobné náklady 5000 eur, a všetky chcete uhradiť z iných zdrojov, uvediete rozpočet na 5000 eur a v položke financovania z iných zdrojov uvediete rovnako 5000 eur.