» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca


Srbská republika

Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom športu a mládeže Srbskej republiky pre obdobie 2012 - 2016 v oblasti práce s mládežou bola podpísaná dňa 31. januára 2012 v Bratislave. Spolupráca sa realizovala predovšetkým formou študijných návštev, ale aj prostredníctvom koordinácie pozičných postojov k záležitostiam mládežníckej politiky.

Spolupráca sa realizuje predovšetkým formou študijných návšteva rôznych úrovniach (ministerskej, inštitúcií, mimovládneho sektora), ale aj prostredníctvom koordinácie pozičných postojov k záležitostiam mládežníckej politiky na európskej úrovni. Tematický boli návštevy spoločne prerokované   príslušnými odbormi ministerstiev zodpovednými za mládež. Do spolupráce sú zapojené príslušné inštitúcie pracujúce v oblasti mládeže v obidvoch krajinách a mimovládny sektor. Obe strany sa dohodli na spolupráci na ďalšie roky na základe spoločného Akčného plánu pre všetkých zapojených aktérov.

V decembri 2015 bol počas bilaterálnej návštevy v Bratislave vypracovaný Akčný plán spolupráce na rok 2016.
 
Belgicko (Flámska komunita)

Spolupráca s Flámskou komunitou v Belgicku v oblasti mládeže  vyplývala z článku 15 Programu spolupráce na roky 2011-2013 vypracovaného v súlade s dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámskeho spoločenstva.

Na základe skúsenosti z doterajšej spolupráce sa obidve strany dohodli na pokračovaní  aj v nasledujúcich rokoch. Forma spolupráce cez študijné návštevy zostane nezmenená. Téma  práce s mládežou na regionálnej a lokálnej úrovni je naďalej jednou z priorít pripravovaného Európskeho plánu pre mládež na roky 2015-2017. Navyše v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ je prioritou pre oblasť vzdelávania, mládeže a športu téma talent a tejto téme sa bude venovať študijná návšteva v roku 2016.