» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca


Srbská republika

Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom športu a mládeže Srbskej republiky pre obdobie 2012 - 2016 v oblasti práce s mládežou bola podpísaná dňa 31. januára 2012 v Bratislave.

Spolupráca sa realizovala predovšetkým formou študijných návšteva rôznych úrovniach (ministerskej, inštitúcií, mimovládneho sektora) a prostredníctvom koordinácie pozičných postojov k záležitostiam mládežníckej politiky na európskej úrovni. Tematický boli návštevy spoločne prerokované   príslušnými odbormi ministerstiev zodpovednými za mládež. Do spolupráce boli zapojené príslušné inštitúcie pracujúce v oblasti mládeže v obidvoch krajinách a mimovládny sektor.

V decembri 2015 bol počas bilaterálnej návštevy v Bratislave vypracovaný Akčný plán spolupráce na rok 2016, kedy sa uskutočnili výmeny odborníkov zamerané na zdieľanie skúseností z oblasti mládežníckej politiky na lokálnej úrovni.

 
Kórejská republika 

Dňa 21. novembra 2017 bola v Soule podpísaná rezortná medzinárodná zmluva Memorandum o porozumení uzatvorené medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny Kórejskej republiky  o spolupráci v oblasti mládeže.  Cieľom memoranda je povzbudiť a posilniť spoluprácu medzi krajinami v oblasti mládeže prosterdníctvom mládežníckych výmenných pobytov, výmeny informácií a skúseností a účasti na podujatiach.

Memorandum o porozumení uzatvorené medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti mládeže  

 
Česká republika

Spolupráca v oblasti mládeže medzi Českou republikou a Slovenskou republikou je ukotvená v Protokoloch o spolupráci, ktoré majú  formu zápisu z rokovania česko-slovenskej zmiešanej komisie pre oblasť mládeže. Ďalšie rokovanie prebehne na Slovensku v roku 2018.

Oblasť česko-slovenskej spolupráce v oblasti mládeže je nastavená na niekoľkých úrovniach: Úroveň ministerstiev a jej priamo riadených organizácií, úroveň národných rád mládeže a úroveň informačných centier mládeže.
 
Čierna Hora

V júni 2017 bol podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvok školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva Čiernej hory v oblasti vzdelávania na roky 2017 – 2021. Tento dokument zahŕňa aj priamu spoluprácu a výmeny medzi radami mládeže, združeniami detí a mládeže, ako aj inštitúciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.