» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 17.03.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-2
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

17.03.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v  predmete informatika“.

Kód priameho zadania:  OPV/K/RKZ/NP/2008-2
Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum uzávierky priameho zadania je 16. mája 2008.

Riadiaci orgán resp. ŠPÚ do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ