» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 17.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

17.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2013-2


Oprávnený žiadateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a pato-psychológie


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 19. marec 2013

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ