» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Horizontálne priority » Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity je jednou zo štyroch horizontálnych priorít, ktoré definuje Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013.

Cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK") je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok.

HP MRK je podrobne rozpracovaná v „Systéme koordinácie a implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007 - 2013". Koordinátorom zodpovedným za riadenie a implementáciu HP MRK je odbor koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (Úrad vlády SR).

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ