» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Evidencia a verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ » Právne predpisy

Právne predpisy

Právne predpisy, ktoré vymedzujú podrobnosti o kategóriách evidencie výstupov publikačnej a umeleckej činnosti, kategóriách ohlasov publikačnej a umeleckej činnosti, dokumentácii predkladanej autormi, povinných údajoch, ktoré sa zapisujú, ich štruktúre, forme, spôsobe zapisovania, lehote na zápis, procesoch formálnej a obsahovej verifikácie.