» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Dokumenty, usmernenia a príručky » Metodické pokyny, usmernenia a príručky
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Metodické pokyny, usmernenia a príručky

Prehľad vydaných metodických pokynov, usmernení a príručiek riadiaceho orgánu pre OP Výskum a vývoj, ako aj Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) pre realizáciu projektov OP Výskum a vývoj. 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ