» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v základných umeleckých školách » Základná umelecká škola » Rámcové učebné plány a učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Rámcové učebné plány a učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

     Novozriadený umelecký odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby má v rámci umeleckého vzdelávania na základnej umeleckej škole otvoriť nový priestor, ktorý zatiaľ vo vzdelávacích programoch absentoval. V rámci tohto vzdelávania sa žiaci naučia postupne tvoriť audiovizuálne diela rôznych žánrov spravodajského, publicistického, dokumentárneho, či umeleckého charakteru.
     Postupne sa oboznámia so základnými princípmi ich technologického spracovávania, získajú základné vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia orientovať sa v mediálnej tvorbe. Zároveň získajú praktický výcvik v komunikačných a prezentačných zručnostiach, v rétorike, v schopnosti viesť rozhovor, objaviť tému a spracovať ju, ako aj analyzovať a kriticky hodnotiť audiovizuálne diela. Žiaci nadobudnú schopnosti odolávať mediálnym tlakom a manipuláciám s informáciami, ktoré sú v súčasnej mediálnej praxi časté.


formát pdf Rámcové učebné plány a učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby