Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 16.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2012-8 "Tvorba národnej sústavy kvalifikácií"
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

16.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2012-8 "Tvorba národnej sústavy kvalifikácií"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/RKZ/NP/2012-8


Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 17. december 2012


Riadiaci orgán resp. Štátny inštitút odborného vzdelávania do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ