» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na školu v prírode (ŠvP) » Aktuálne informácie » Návrh príspevku na ŠvP na rok 2016 - predbežný výpočet

Návrh príspevku na ŠvP na rok 2016 - predbežný výpočet

Na webovej stránke MŠVVaŠ SR (ďalej ministerstva) boli zverejnené :
  • finančné prostriedky na ŠvP v roku 2016 pre jednotlivé školy. Výpočet objemu finančných prostriedkov bol urobený na základe počtu žiakov, ktorí sa zúčastnia ŠvP v roku 2016 (údaje z Eduzberu  2015) a prijatej metodiky ministerstva.
  • Formulár na zúčtovanie príspevku na ŠvP – vypĺňajú len školy, ktoré budú vracať finančné prostriedky.
Upozornenie:
V prípadoch, keď určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných do školy v prírode, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku. O zvýšenie príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov môže škola žiadať ministerstvo formou písomnej žiadosti prostredníctvom svojho zriaďovateľa a príslušného OŠ OÚ v sídle kraja. V žiadosti je potrebné uviesť údaje dokumentujúce skutočnosť, ktorá je dôvodom na potrebu zvýšenia príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov. Napr. do ŠvP každoročne chodia žiaci 3. ročníka. V školskom roku 2015/2016 je v treťom ročníku viac žiakov, ako je určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov, teda väčší počet žiakov ako je 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku.