» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (MVVE) » Zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku » 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

15. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ