» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 14.05.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

14.05.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“.

Kód priameho zadania:  OPV/K/RKZ/NP/2008-3
Oprávnený žiadateľ: Ústav informácií a prognóz školstva

Dátum uzávierky priameho zadania je 14. júla 2008.

Riadiaci orgán resp. ÚIPŠ do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ