» Regionálne školstvo » Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2014 » Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2014

Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2014

V rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2014 bolo sekcii regionálneho školstva doručených 22 žiadostí.

Z predložených žiadostí bolo vyradených 15 žiadostí, ktoré nesplnili podmienky výzvy.

Z hodnotených žiadostí boli vybrané Komisiou na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda 3 žiadosti na pridelenie dotácie, ktorej výšku schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

formát pdf Poradie hodnotených žiadostí a výška pridelených finančných prostriedkov
formát pdf Zoznam žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky
formát pdf Zloženie komisie

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2014 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda.

Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov s využitím poznatkov získaných ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných vzdelávacích oblastiach.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2014.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu: matematika-clovek@minedu.sk

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je:

3. apríl 2014.