» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 12.10.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-6
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

12.10.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-6

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Národná sústava kvalifikácií v kontexte ďalšieho vzdelávania podporená systémom poradenstva".

Kód priameho zadania: OPV/K/RKZ/NP/2009-6
Oprávnený žiadateľ: Academia Istropolitana

Dátum uzávierky priameho zadania je 15.januára 2010

Riadiaci orgán resp. Academia Istropolitana do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ