» Aktuality » Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2014

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2014

09.06.2014
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2014
     Dňa 12. marca 2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM)  uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Testy písalo 42 027 žiakov, z toho 39 134 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 859 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 34 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo aj 2 724 žiakov so zdravotným znevýhodnením (6,9 %).
     Do Testovania 9-2014 sa zapojilo 1 448 základných škôl, z toho bolo 1 309 s vyučovacím jazykom slovenským, 124 s vyučovacím jazykom maďarským, 12 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 3 s vyučovacím jazykom ukrajinským. Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra.
     Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Test z matematiky obsahoval aj úlohy začlenené do kontextu praktického života, úlohy obsahovali grafy, tabuľky, prehľad vzorcov a jednotiek. Pre úspešné riešenie úloh z matematiky bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text.
     Objektívnosť priebehu testovania bola tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania popoludní. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2014 vykonávala na  113 základných školách Štátna školská inšpekcia.

Test z matematiky riešilo 42 007žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 54,67 %. Chlapci riešili test s úspešnosťou 54,5 % a dievčatá 54,9 %, pričom tieto výsledky sú porovnateľné.
     Výsledky z matematiky na štátnych školách (94,2 % deviatakov), súkromných školách (0,7 % deviatakov) a cirkevných školách (5,1 % deviatakov) sú na úrovni národného priemeru (54,7 %). Najlepšie výsledky dosiahli žiaci z cirkevných škôl (58,7 %) v porovnaní so žiakmi štátnych škôl (54,4 %) a súkromných škôl (56,0 %).
     Z hľadiska veľkosti škôl dosahujú z matematiky štatisticky významne lepšie výsledky veľké školy s  počtom žiakov v 9. ročníku nad 82 (školy s 3 – 5 triedami) v porovnaní so školami s počtom do 37 žiakov v 9. ročníku (školy s 1 – 2 triedami). Školy v mestách nad 15 000 obyvateľov dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s vidieckymi a menšími mestskými školami.
     Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru, rozdiely medzi krajmi navzájom nie sú vecne významné. Rozdiely medzi školami sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Kysucké Nové Mesto (66,9 %), najmenej úspešní z okresu Veľký Krtíš (40,9 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v matematike je 26 %
     Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy: Kysucké Nové Mesto, Medzilaborce, Snina, Bratislava I, Sobrance, Humenné. Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Veľký Krtíš, Gelnica, Rimavská Sobota, Rožňava, Trebišov, Levoča, Lučenec, Revúca, Krupina.
     Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste z  matematiky od najúspešnejších (tí, čo dosiahli aspoň 80 – 100 %) až po najmenej úspešných (dosiahli 0 – 20 %) sa ukazuje, že najviac najúspešnejších žiakov je v okresoch Kysucké Nové Mesto, Snina, Medzilaborce a zároveň najmenej úspešných žiakov je v okresoch Veľký Krtíš, Svidník, Krupina. Zároveň sa potvrdila súvislosť a korelácia medzi úrovňou nezamestnanosti v okrese a dosiahnutej úspešnosti žiakov v danom okrese. S rastom nezamestnanosti v okrese stúpa podiel skupiny najmenej úspešných žiakov v teste (viac informácií nájdete v prílohe č. 2).

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 39 164  žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 62,00 %. Dievčatá boli mierne úspešnejšie (65,3 %) ako chlapci (58,9 %). V úlohách na čítanie s porozumením (69,6 %) dosiahli žiacivyššiuúspešnosť ako v jazykovej zložke (58,4 %) a literárnej zložke (57,2 %).
     Výsledky zo slovenského jazyka a literatúry na štátnych školách (94,0 % deviatakov), súkromných školách (0,8 % deviatakov) a cirkevných školách (5,2 % deviatakov) sú na úrovni národného priemeru (62,0 %). Lepšie výsledky dosiahli žiaci z cirkevných škôl (65,6 %) v porovnaní so žiakmi štátnych škôl (61,8 %) a žiakmi súkromných škôl (63,8 %).
     Z hľadiska veľkosti škôl dosahujú z matematiky štatisticky významne lepšie výsledky veľké školy s  počtom žiakov v 9. ročníku nad 82 (školy s 3 – 5 triedami) v porovnaní so školami s  počtom do 15 žiakov v 9. ročníku (školy s 1 triedou). Školy v mestách nad 15 000 obyvateľov dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s vidieckymi a menšími mestskými školami.
     Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru. Rozdiely sa však preukazujú na regionálnej úrovni. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Bratislava I (71,5 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (51,00 %). Rozdiel medzi výsledkom najúspešnejšieho a najmenej úspešného okresu v slovenskom jazyku a literatúre je takmer 20,5 %.
     Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy: Bratislava I, Bratislava IV, Humenné. Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Gelnica, Trebišov, Rožňava, Revúca, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Levoča, Svidník.

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 859 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 56,35 %. Dievčatá boli v teste úspešnejšie (60,0 %) v porovnaní s chlapcami (52,8 %). Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Trnavského kraja (62,7 %) a Bratislavského kraja (62,1 %), najslabšie žiaci Košického kraja (49,3 %) a Banskobystrického kraja (47,2 %).

Test zo slovenského jazyka  a slovenskej literatúry písalo 2 859 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Priemerná úspešnosť testu bola 67,59 %, dievčatá dosiahli lepšie výsledky (70,6 %) než chlapci (64,6 %).Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (86,5 %), najslabšie žiaci Banskobystrického kraja (59,0 %).

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 32 žiakov s priemernou úspešnosťou 64,38 %.
    
     Žiaci, ktorí v testoch z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania. Z testovaných deviatakov bolo takto úspešných v oboch testoch 1 740 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským (4,4 %) a 97 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským (3,4 %). Najviac žiakov s úspešnosťou 90 % a viac z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) súčasne bolo v Prešovskom kraji (391 žiakov), Košickom (264 žiakov) a  Žilinskom kraji (257 žiakov). Najmenej takýchto žiakov bolo v Bratislavskom kraji (131 žiakov) a Banskobystrickom kraji (130 žiakov).  Škola, ktorá má už po 2-krát najväčší počet najúspešnejších deviatakov, je ZŠ Okružná 17 v Michalovciach (zo 120 testovaných deviatakov školy je 27 žiakov s úspešnosťou nad 90 % v oboch predmetoch).
     Z celkového počtu deviatakov, ktorí dosiahli v oboch testovaných predmetoch (matematika, slovenský jazyk a literatúra) viac než 90 %, bolo viac  dievčat (61 %) než chlapcov (39 %). Priemerná známka týchto najúspešnejších žiakov na vysvedčení v 9. ročníku základnej školy bola z matematiky 1,20 a zo slovenského jazyka a literatúry 1,26. Žiaci s najlepším výsledkom v Testovaní 9 sú teda žiakmi, ktorí sú výborne hodnotení aj podľa školských známok.
 
Výsledky základných škôl z jednotlivých predmetov nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: http://vysledky.nucem.sk/vysledky2014/
Prezentáciu s výsledkami a ďalšie analýzy nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.
 
Príloha 1: Osem najúspešnejších škôl v jednotlivých krajoch v Testovaní 9-2014
Príloha 2: Usporiadanie okresov podľa úspešnosti žiakov z matematiky a porovnanie so socio-ekonomickou situáciou v okrese