» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“

Rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“ bol MŠVVaŠ vyhlásený v marci 2013. V zmysle vyhlásenej výzvy žiadosti predkladali obvodné úrady v sídle kraja za zriaďovateľov škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Ministerstvo dostalo 118 projektov, z ktorých bolo 33 neoprávnených. Dôvody na vyradenie: úhrada mzdových nákladov, letné pobytové tábory, nákup počítača s príslušenstvom, športové náradie, budovanie školských areálov, vybavenie kuchyniek spotrebičmi a nábytkom.

Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenilo 46 000,- Eur, pričom na jeden projekt s celoslovenskou pôsobnosťou mohlo byť 6 000,- Eur, na projekty s regionálnou pôsobnosťou 3 000,- Eur ( zapojenie minimálne 7 škôl), na projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000.- Eur.

Celkové požadované finančné prostriedky boli vo výške 212 674 .- Eur v rámci povinného 5 % spolufinancovania 20 879,- Eur.

formát pdf Zoznam vybraných projektov
 

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2013 vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu pod názvom
ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2013.
Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v súlade s výzvou na rok 2012.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom príslušného odboru školstva obvodného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov spolu s prílohou k žiadosti a požadovanými náležitosťami podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva obvodného úradu v sídle kraja ) je
5. apríla 2013.

Odbor školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 15. apríla 2013.