Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV - „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ za rok 2013

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV - „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ za rok 2013

Informácia o podporených rozvojových projektoch

„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ za rok 2013

V rámci výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odbormi školstva príslušných obvodných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) v roku 2013 v stanovenom termíne predložených spolu 258 rozvojových projektov s požiadavkou 713 474,50 € na ich realizáciu.

Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ (ďalej len „výberová komisia“) na rok 2013 navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporiť 18 rozvojových projektov s celkovou požiadavkou 50 000 €. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov je uvedený v tabuľke.

Účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu boli pridelené za podmienky, že žiadateľ deklaroval spoluúčasť na financovaní predloženého projektu najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt.

Najčastejším nedostatkom nepodporených rozvojových projektov bolo nedodržanie rozpočtových pravidiel uvedených vo výzve.

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytnú samosprávnym krajom prostredníctvom ministerstva a ostaným žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Rozvojové projekty sa budú realizovať v čase od 1. septembra 2013 do 30. novembra 2013.
Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu rozpočtu rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou. Prípadné porušenie podmienok použitia finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.