» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2013“

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Protidrogová prevencia 2013“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2013 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2013“ vo výške 28 000,- EUR.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 písm. j) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť predkladá obvodný úrad v sídle kraja za centrá výchovnej a psychologickej prevencie a špeciálne výchovné zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum výchovnej a psychologickej prevencie a špeciálne výchovné zariadenie obvodnému úradu v sídle kraja, odboru školstva do 6. mája 2013.

Odbor školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 16. mája 2013.