» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 58 projektov, z toho 7 bolo neoprávnených, pretože sa týkali špeciálnych základných škôl. Kraj Banskobystrický – 7, Trnavský – 5, Košický – 10, Nitriansky – 14, Prešovský – 10, Bratislavský – 4, Žilinský – 1 a Trenčiansky – 7.

Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenilo 52 500,- €, pričom na jeden projekt môže byť finančná dotácia max. 3 500,- €. Celkové požadované finančné prostriedky boli vo výške 184 298,- €, v rámci povinnej 5% spoluúčasti zriaďovateľmi z celkových nákladov na projekt vrátane iných zdrojov vo výške 17 170,- €.

Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 16 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“.

V rozvojových projektoch zo základných škôl v Komjaticiach, Liptovskom Mikuláši a Dulovciach vzhľadom na znížené pridelenie požadovaných finančných prostriedkov je potrebné vykonať úpravu rozpočtu.

Školy umožnia členom komisie vykonať priebežnú kontrolu plnenia cieľa projektu, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. Pri realizácii aktivít projektu odporúčame uvádzať, že aktivity školského projektu sa realizujú v rámci rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“, z finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom odboru školstva príslušného obvodného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Škola ako realizátor projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja v termíne do 23. 12. 2013, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: Ing. Katarína Ondrášová, podpredsedníčka komisie „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“, Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr do 31. 1. 2014.

MŠVVaŠ SR plánuje zorganizovať do 31. 3. 2014 pracovné stretnutie s realizátormi rozvojového projektu vrátane členov komisie za účelom výmeny poznatkov a skúseností škôl pri implementácii projektov v oblasti desegregácie.

formát pdf Zoznam vybraných projektov
 

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2013 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2013“ vo výške 52 500,- EUR.

Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie; aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese; aktivity podporujúce interkultúrne prostredie; aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu zašlú zriaďovatelia základných škôl obvodnému úradu v sídle kraja s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP
do 12. apríla 2013.

Príslušný obvodný úrad v sídle kraja, odbor školstva, predloží žiadosti na MŠVVaŠ SR do 26. apríla 2013.